14. Oktober 2018 - AGILITY
                 Buddy, Elly, Emmi, Feliz, Nayeli, Rocky, Ronja, Simba, Sophie, Vajana